Skole og utdanning

En skole der alle kan lykkes

Kunnskap og utdanning er avgjørende for at alle skal kunne utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål. Arbeiderpartiet vil jobbe for en god offentlig fellesskole der alle elever får muligheten til å lykkes, uavhengig av hvem de er, hvor de kommer fra og størrelsen på lommeboka til foreldrene.  

Hoda Imad står foran Rælingen Videregående skole

En god skole for alle

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Alle elever skal ha tilgang på gode og oppdaterte læremidler, både i form av digitale løsninger og fysiske skolebøker 

 • Sikre at alle elever har mulighet til å gå på en god offentlig skole. 

 • Si nei til etablering av private videregående skoler som er i konkurranse med den offentlige skolen.

 • Innføre en ny finansieringsmodell for videregående skoler i Akershus, slik at rammevilkårene til skolene utjevnes og elever og ansatte opplever likebehandling 

 • Sørge for en bedre rådgivningstjeneste og tettere kontakt mellom videregående og ungdomsskolene slik at overgangen blir lettere for flere. 

 • Sikre skoleplass for de elevene som bor i kommuner som nå er en del av nye Akershus (Røyken/Hurum, Lunner og Jevnaker).

 • Utvide skolekapasiteten for å sikre skoleplass til alle og målet er at flest mulig får gå på den skolen de selv ønsker. Øke kapasiteten på skolene der behovet er størst. 

 • Beholde og videreutvikle alle videregående skoler i Akershus fylke.

 • Videreutvikle inntaksordningen for videregående skoler i Akershus, som skal gi alle elever fortrinn til plass på en skole nær seg, og mulighet til å søke på andre skoler i fylket. Elever som av særskilte grunner trenger å bytte nærskole, skal få mulighet til det. 

 • Sørge for et skoletilbud som er tilpasset elevenes ønsker og behovene i arbeids- og næringslivet 

 • Jobbe for styrket undervisning om arbeidsliv i skolen.

 • Sikre universell utforming både av lokaler og undervisningsmateriell, samt sikre god dialog med mottakerskole, foresatte og eventuelt helse- og sosialtjenestene for å sikre alle elever tidlig oppfølging og tilrettelegging.  

To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Gjennomføring

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Senke presset og prestasjonsjaget i skolehverdagen, ved å gjennomgå test- og prøveregimet i Akershus-skolen. Søke om å delta i prøveprosjekt om utprøving av alternativer til dagens eksamensordning i videregående skoler.  

 • Stille opp med gode alternative løp i den offentlige skolen i samarbeid med arbeids- og næringslivet. Elever som har behov for en annerledes skolehverdag for å fullføre videregående skole skal få tilbud om praksiskandidatordning eller andre hensiktsmessige ordninger.  

 • Ha mer praktisk undervisning på våre videregående skoler.

 • Styrke lærekandidat- og praksiskandidatordningen.  

 • Ansette flere lærere for å sikre god lærertetthet i Akershus-skolen, og tilby etter- og videreutdanning til flere ansatte for å sikre kontinuerlig kompetansebygging. 

 • Sikre utdanningstilbud til alle i kriminalomsorgen. 

 • Utvikle ordninger for å aktivt fange opp unge og voksne som har falt ut av videregående på grunn av utfordringer med rus og/eller psykisk helse. 

Sikre et godt utdanningstilbud i barneverns- og helseinstitusjoner. 

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

Skolehverdagen

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Sikre alle elever gratis tilgang til en egnet skole-pc, som man etter fullført videregående får beholde. Elever på linjer med behov for spesielle pc-er skal få dette. 

 • Sikre våre elever tilgang på gratis sanitærprodukter. 

 • Innføre enkelt, sunt, gratis skolemåltid hver dag til alle elever på videregående. 

 • Tilby sunn og bærekraftig mat i offentlig eide kantiner. 

 • Premiere skoler som aktivt jobber for å bekjempe sosiale utfordringer. 

 • Sørge for at våre elever opplever mangfold og inkludering igjennom hele skoleåret, ved blant annet å markere PRIDE.

 • Forebygge radikalisering og ekstremisme i skolen. Sørge for at alle elever i Akershus-skolen får tilbud om demokratiopplæring gjennom for eksempel besøk på demokrativerkstedet på Utøya og minnesenteret ved Al Noor-moskeen. 

 • Sørge for at alle elever vet hvor og hvordan man sier fra hvis noen opplever ekstremisme i skolen.

Fire barn sitter rundt er bord og spiser

Laget rundt eleven

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Sammen med kommunene styrke hele laget rundt eleven gjennom å ha helsesykepleier og andre relevante yrkesgrupper tilgjengelig på skolen hver dag, samt på sikt sikre alle elever tilgang til skolepsykolog. Veien fra man ber om hjelp, til får hjelpen man trenger skal bli kortere. 

 • Forebygge seksuell trakassering og krenkelser i skolen og læretiden. 

 • Videreutvikle den digitale elevhelsetjenesten. 

 • Arbeide for flere mannlige helsesykepleiere. 

 • Styrke tilbudet med minoritetsrådgivere i Akershus-skolen. 

 • Styrke seksualitetsundervisningen, blant annet i samarbeid med skolehelsetjenesten og ROSA kompetanse.  

 • Utvikle en offentlig vikarsentral, i tett samarbeid med universiteter, høgskoler og fagskoler.

 • Skape rammer for skolelederne som muliggjør rekruttering av ulik kompetanse, basert på skolens behov.

To skolejenter står foran kontorskiltet til helsesøster. Foto: Øivind Haug

Elevdemokrati og rettigheter

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Sikre reell elevmedvirkning i Akershus-skolen, blant annet gjennom en forpliktende avtale mellom skoler, elevråd og Akershus som skoleeier.  

 • Styrke Ombudet for barn og unge for å sikre alle barn og unge grunnleggende rettigheter og godt miljø. 

 • Forebygge mobbing, krenkelser og trakassering i skolen, gjennom blant annet et mobbeombud.

 • Opprette lærlingeråd.

 • Sikre at alle elever vet hvor og hvordan man sier fra hvis noen opplever mobbing, krenkelser eller trakassering i skolen.

Fire ungdommer sitter i en trapp

Yrkesfag og lærlinger

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Videreutvikle faget yrkesfaglig fordypning, slik at flere elever opplever god yrkesfaglig relevans. 

 • Jobbe for at elever også kan ta praktiske fag på videregående nivå når de går på ungdomsskolen. 

 • Etablere ordninger som «skole på byggeplass» og ulike praksisplassordninger for å sikre elevene et mangfoldig tilbud. 

 • Sikre gode verkstedlokaler og oppdatert utstyr. Gå sammen med næringslivet om å lage en opptrappingsplan for utstyr i videregående skole, slik at alle på yrkesfag får tilgang på moderne utstyr som er oppdatert til yrkeslivets standard. 

 • Jobbe for bedre kjønnsbalanse på ulike yrkesfaglinjer. Blant annet gjennom informasjon på ungdomsskolen, utplassering av ungdomsskoleelever på yrkesfaglinjer med høy representasjon av motsatt kjønn og utstyr som passer alle kjønn. 

 • Styrke yrkesopplæringsnemnda.

 • Utvikle læreplassgarantien, slik at alle yrkesfagelever er garantert læreplass. 

 • Sikre læreplass til alle gjennom læreplassregnskap, samarbeid med næringslivet og at Akershus fylkeskommune skal ha flere lærekontrakter.

 • Inngå avtaler med kommunene om ansettelse av flere lærlinger. 

 • Arbeide for å motvirke diskriminering ved søknad om læreplass. 

 • Styrke oppfølgingen av lærlinger ute i bedrift gjennom tettere kontakt mellom skole, bedrift og lærling. 

 • Fremme tiltak for å sikre flere og dyktige veiledere for lærlingene.

Elev skruer på en motor

Livslang læring

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for at alle som har behov for det får tilgang på etter- og videreutdanning. 

 • Sikre at flere voksne får mulighet til å ta fagbrev. 

 • Arbeide for at det skal være mulig å gjøre omvalg og starte på yrkesfag – også etter gjennomført studiespesialiserende løp. 

 • Bygge opp en sterk offentlig fagskole med variert tilbud i hele Akershus, tilpasset arbeidslivets behov. Fagskolen skal sikres forutsigbare rammer. 

 • Bygge et fagskolemiljø med mulighet for også heltidsstudier på Romerike, og se på muligheten for å starte opp en tverrfaglig omstillingslinje.

De aller fleste elevene fullfører videregående i dag. Samtidig er det fortsatt for mange som slutter før endt utdanning. Det er elever som ikke får det skoletilbudet de trenger for å lykkes, og som opplever å stå utenfor fellesskapet i ung alder. Arbeiderpartiet skal jobbe for at alle fullfører videregående opplæring. 

Elever som har det bra, lærer mer. Gratis skolemat, helsesykepleiere, skolepsykologer og nok voksne er viktige ressurser i elevers hverdag. Vi må styrke laget rundt eleven, og unge som trenger ekstra hjelp og støtte til å komme tilbake i et utdanningsløp.

Vi har stort behov for faglært arbeidskraft – i dag og i fremtiden. Flere enn i dag må søke yrkesfag, men da må vi sikre alle muligheten til å også fullføre det yrkesfaglige løpet. Arbeiderpartiet vil, i samarbeid med partene i arbeidslivet, videreføre og utvikle læreplassgarantien. Gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner vil vi sørge for et bedre samsvar mellom arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg. 

Arbeiderpartiet er opptatt av at utdanning skjer gjennom hele livet, og vi vil derfor sikre flere videre- og etterutdanning, samt styrke Fagskolen.

Dagens ungdom er framtida, derfor er investering i ungdom en investering i framtiden.  

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Skole og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker