Idrett, kultur og mangfold

Et Akershus med plass til alle

Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle får mulighet til å oppleve mestring gjennom kultur og idrett i Akershus.

Hoda Imad står på en fotballbane foran et fotballmål

Folkehelse, friluftsliv og idrett

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Sørge for at det fordeles spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i hele Akershus, for å bidra til aktivitet blant barn og unge. Dette skjer både gjennom nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg og ordinære anlegg. 

 • Ha kriterier for tildeling av spillemidler som lytter til kommunenes prioriteringer og som belønner bærekraft. 

 • Sørge for at spillemidlene legger til rette for miljøvennlige anlegg, som ikke slipper ut plast og forurenser naturen.

 • Se på muligheter for hvordan våre støtteordninger kan stimulere til at ungdom fortsetter med idrett og kultur i tenårene på ulike nivåer. 

 • Jobbe for en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden og fjerning av ulovlige private tiltak og hindringer, for å sikre allmenn tilgang til sjøen. 

Orkester som spiller på en scene

Kunst, kultur og frivillighet

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Gi offentlig støtte til kulturlivet, som gir lave priser og tilgang til viktige gratis arenaer. 

 • Legge til rette for at unge kan oppleve kunst- og kultur i Akershus med rabatterte priser gjennom et kulturkort/app. 

 • Satse på og videreutvikle museene våre som kulturhistoriske formidlere. 

 • Legge til rette for både bred deltakelse og talentutvikling innen dans, musikk, teater, litteratur, film, scenekunst og visuell kunst i hele Akershus. 

 • Fortsette å gi fylkeskommunal støtte til frivilligheten for å sikre at flest mulig kan delta. 

 • Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, verdiskaping og stedsutvikling. 

 • At kulturarven fortsatt skal være en viktig ressurs i samfunnet. Denne skal styrkes gjennom tilskudd på kulturminnevernfeltet til verdiskaping, verneverdige bygninger og anlegg, utvikling av pilegrimsledene og utvikling av kunnskap og kompetanse i kommunene. 

 • Sørge for det formidles kunst og kultur til elever på alle videregående skoler. 

 • Gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å bruke fylkeskommunale lokaler mot dekning av kun faktiske utgifter til renhold. 

 • At ordningen med fylkeskommunal støtte til ungdomspartier skal være ubyråkratisk og rettferdig ved å være basert på moderpartiets valgresultat ved fylkestingsvalg.

 • Videreutvikle fylkesbiblioteket som en demokratisk møteplass og som en relevant kultur- og kunnskapsinstitusjon. 

 • Etablere Nordre Øyeren regionalpark for å utvikle Øyeren som kultur- og naturdestinasjon.

Hoda Imad vifter med Prideflagg

Mangfold

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for at idrett og kulturliv inkluderer minoriteter og være en arena for inkludering. 

 • Sikre bedre inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i idrett og kulturliv. 

 • Sikre universell utforming i hele fylkeskommunens virksomhet. 

 • Etablere et eget flerkulturelt råd og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus. 

 • Sørge for støtte til LHBT+-organisasjoner og arbeid som bidrar til å inkludere alle uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Barn og unge i Akershus skal ha tilgang på gode idrettsanlegg og kulturtilbud. Gjennom fordeling av spillemidler kan Akershus fylkeskommune sørge for å oppnå mål om økt aktivitet, bærekraft og miljø. God tilgang på naturopplevelser er et viktig bidrag til folkehelsa. 

Kultur er viktig for mennesker, og alle skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter. For Arbeiderpartiet er det viktig å støtte bredden i kulturfeltet. Derfor vil vi støtte de etablerte kulturareanene i fylket, gjennom samarbeid med våre musikk, dans og drama linjer, eksempelvis «Opera ung». 

I Akershus skal alle være inkludert. Personer med funksjonsnedsettelser skal møte en universelt utformet fylkeskommune, der bygg og aktiviteter er lagt til rette for at alle skal ha lik mulighet til å delta. Vi vil styrke medvirkningsarbeidet i fylkeskommunen gjennom opprettelse av medvirkningsorgan.  

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Idrett, kultur og mangfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker