Klima og miljø

Arbeiderpartiet vil fortsette byggingen av den mest klimavennlige fylkeskommunen i landet

Sau på jordet

Klima og bærekraft

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Sikre at flest mulig har mulighet til å velge klimavennlig transport i hverdagen. 

 • Sørge for at all kollektivtransport i Akershus er utslippsfri innen 2028.  

 • Beholde det fylkeskommunale eierskapet i Akershus Energi. Overskudd fra selskapet skal brukes på fellesskapstjenester for innbyggerne i Akershus og investering i grønn og klimavennlig teknologi. 

 • Sørge for økt energiproduksjon i egne bygg ved å sikre at flest mulig fylkeskommunale bygg har solceller på taket. 

 • Satse på energieffektivisering i nybygg og rehabilitering av fylkeskommunale bygg. Fylkeskommunen skal gå foran og bidra til å muliggjøre løsninger for energieffektivisering.  

 • Bruke klimabudsjett og klimaregnskap til å kartlegge og redusere klimagassutslipp i Akershus. 

 • Fortsette å sikre at alle tjenestebiler skal være fossilfrie eller nullutslippskjøretøy, og jobbe med kommunene om å få til det samme.

Oversiktsbilde av en vindmøllepark. Foto: Øivind Haug

Natur og biologisk mangfold

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Redde Oslofjorden.

 • Støtte kommunenes arbeid med å etablere nødvendig nitrogenrensing i Oslofjordens nedslagsfelt, og støtte opp om tiltak mot annen tung nitrogenforurensning av vassdrag og fjord. 

 • Ha en restriktiv holdning til sprengning og flere avfallsdeponi i Oslofjorden

 • Jobbe sammen med kommunene for å unngå inngrep i større intakte myr- og våtmarksområder, og derved motvirke økte klimagassutslipp.

 • Sørge for insektvennlig beplantning langs fylkeskommunal vei og andre fylkeskommunale arealer. Unngå kantslått i blomstringsperioden. 

 • Støtte kommunenes arbeid med å unngå nedbygging av dyrka mark. Dersom viktige samfunnshensyn gjør det nødvendig å bygge på dyrka mark, bør det etableres erstatningsarealer med dyrka mark. 

 • Bruke arealregnskap til å motvirke tap og nedbygging av verdifull natur, biologisk mangfold og dyrka mark. 

Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtransport i Akershus. Arbeiderpartiet vil sikre at alle har mulighet til å reise miljøvennlig i hverdagen, og vi vil sørge for at all kollektivtransport er utslippsfri innen 2028. 

Vi ønsker at alle våre virksomheter er miljøsertifiserte, og vi vil aktivt bruke klimaregnskap og klimabudsjett for å realisere dette. Vi vil stille strenge og målrettede klimakrav ved anskaffelser og innkjøp, og vi skal omstille fylkeskommunen til et mer bærekraftig og grønnere samfunn.

For å redusere klimafotavtrykket, vil vi prioritere gjenbruk, reparasjon og vedlikehold av eksisterende bygg. Vi vil sørge for at nye og eksisterende bygg skal være energieffektive, og så langt som mulig selvforsynte med strøm. Vi ønsker grønne tak på nye fylkeskommunale bygg for å bidra til biologisk mangfold og trivsel.

Akershus er i stor vekst og vil ha stort behov for mer kraft. Arbeiderpartiet mener Akershus Energi er vårt verktøy for å øke grønn energiproduksjon, og en viktig aktør for å nå klimamålene. Vi vil legge til rette for et tettere samarbeid mellom Akershus Energi, fylkeskommunen og kommunene.

Som et stort fylke har vi et særlig ansvar for å bidra til å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden og elvene våre. Vi vil støtte kommunenes arbeid med å opprette nitrogenrensing ved renseanlegg i Oslofjordens nedslagsfelt, og følge opp handlingsplanen for Oslofjorden. Vi vil i samarbeid med kommunene arbeide for å etablere mottak for septik fra fritidsbåter. 

Les hele programmet vårt:

fylkestingsprogram 2023-2027.pdf 315,9 KB

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker