Grønt gjennomslag for Arbeiderpartiet

Fylkestingsrepresentant Tone Merete Hansen fikk flertall for at det bør brukes fornybare råstoff i nye fylkeskommunale bygg.

original_1478640869_1912317

- Å legge til rette for «Det grønne skiftet» handler ikke bare om å skape ny grønn og bærekraftig industri og arbeidsplasser. Det handler også om å legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer klimautslippene, sier Hansen.

Hun er opptatt av at omlegging til «Grønn økonomi» og økt ressurseffektivitet kan vi bidra til reduserte klimautslipp og bedre miljø, samtidig som det gir gevinster for økonomi og samfunn. Ved å stille krav til produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse vil dette bidra til en «sirkulær økonomi» hvor ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette vil stimulerer til økt innovasjon og grønn industriutvikling.

- Kommuner og fylker kan spille en sentral rolle i klimaarbeidet og overgangen til det grønne skiftet også innenfor bygg og boligsektoren. Økt bruk av tre som byggemateriale er ett enkelt tiltak som raskt kan iverksettes for å redusere klimautslipp som binder store mengder co2, mens man ved å bygge i stål og betong øker klimautslippene. Potensiale før økt produksjon av massiv tre i Norge er stort og dette kan bli en ny grønn næring for vår region, sier Tone Merete Hansen.

Arbeiderpartiet fikk med seg et samlet fylkesting for at oppføring av fylkeskommunale bygg bør skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoff der det er mulig. Bygg i fylkeskommunens regi skal vurderes utført i massiv tre eller reisverk av trematerialer og det skal fremgå av anbudsgrunnlaget.