Gratulerer med verdens miljødag

- Miljøutfordringene er globale og lokale. Den største miljøutfordringen i Follo er presset på arealer, som utfordrer biologisk mangfold, klimaet og jordbruk, sier stortingskandidat Nina Sandberg (Ap)

Nina Sandberg verdens miljødag

Hun forteller at Arbeiderpartiet vil bygge ut kollektivtrafikken og være restriktive på arealbruk i regionen.

- Vi har store transportårer i Follo og har stort potensiale for å bli enda mer miljøvennlige. Når vi bygger hus, veier og jernbane, må vi sørge for sammenhengende naturområder der artene kan vandre og leve, ta vare på dyrka mark og bygge tett rundt kollektivknutepunktene, sier hun.

I tillegg mener Sandberg at vannkvaliteten i vannområdene og marin forsøpling av Oslofjorden er en stor felles utfordring.

- Her trengs både global og lokal politisk styring i form av regelverk og prioritering. Arbeiderpartiet vil ta internasjonalt lederskap mot marin forsøpling, og støtte forskning og innovasjon på NMBU. Ny kunnskap og samarbeid kommer til å være helt essensielt for å løse miljøproblemene i fremtiden. Vi er optimister, avslutter hun.

Les mer i Akershus Amtstidene