Aps 10 viktigste saker de 100 første dagene

Det betyr mye hvem som styrer Norge de neste fire årene, og forskjellen vil merkes raskt. Det viktigste i Norge må bli det viktigste i norsk politikk.

Arbeiderpartiets plan for de 100 første dagene

INNEN 100 DAGER SKAL EN ARBEIDERPARTI-LEDET REGJERING LEGGE FREM FORSLAG OM:

1.    Skape et tryggere arbeidsliv: Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie. Faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

2.  1000 flere lærere i skolen i 2018: Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1. til 4. trinn. Over fire år skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen.  

3.  Investere 3 milliarder kroner mer i sykehusene våre i 2018, og sørge for at nye sykehusbygg bygges raskere enn i dag. Det vil vi gjøre ved å utvide rammene for nye investeringslån til helseforetakene og oppjustere låneandelen fra dagens 70 % til 80 %.) 

4. Igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.  

5. Trygg eldreomsorg: Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, og innføre en kjærlighetsgaranti som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem.  

6.   Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet.

7.  Gratis fastlege for ungdom opp til 18 år, gjennom å fjerne egenandelen.

8    Styrke norskopplæringen og andre tiltak for å få innvandrere inn i arbeidslivet.  

9. Nei til salg av Norge: Stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen

10.   Gi kommunene mulighet til å tilby flere barnehageplasser, sørge for tidlig innsats i skolen og bygge ut eldreomsorgen ved å styrke kommunenes økonomi med minst 2 milliarder kroner mer enn hva Frp og Høyre har foreslått for 2018.