Arbeiderpartiet bevilger 231 millioner mer til Akershus-kommunene

Her kan du se oversikten over hvor mye Arbeiderpartiet vil bedre kommuneøkonomien med i hver kommune i Akershus

Anniken Huitfeldt leder av utenrikskomiteen

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for bedre kvalitet i velferd, omsorg og skole i kommunesektoren. Derfor prioriterte vi hvert eneste år i forrige stortingsperiode mer penger til kommunesektoren enn regjeringen og stortingsflertallet.

 Arbeiderpartiet vil følge opp våre løfter fra valgkampen om bedre skole og eldreomsorg gjennom å fortsette styrkingen av kommunenes økonomi og tjenestetilbud til innbyggerne.

Kommunene har store uløste oppgaver innenfor sentrale velferdsområder som blant annet skole, eldreomsorg, barnehage, helsetjenester og barnevern. Regjeringen har nok en gang lagt fram et svakt økonomisk opplegg for kommunene.

 Arbeiderpartiet prioriterer en inntektsvekst for kommunesektoren på 3 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018. Veksten fordeles mellom kommunene og fylkeskommunene. Akershus-kommunene får totalt 231 millioner mer med Ap enn regjeringen.

Arbeiderpartiet vil styrke kommunenes inntekter med 2 mrd. kroner ut over regjeringens forslag. Dette vil gi rom for at kommunene blant annet kan satse på flere barnehageplasser, styrke kvaliteten i barnehagene, sørge for flere lærere og tidlig innsats i skolen og styrke eldreomsorgen og forebyggende helsearbeid blant barn og unge.

Se oversikten vedlagt hvor mye mer kommunene i Akershus ville fått neste år med Arbeiderpartiet enn Høyre/Frp-regjeringen (i 1000kr).