- Lite framtidsrettet

- Høyre/Frp-regjeringen leverer et svakt kollektivbudsjett, øker momsen på kollektivreiser og kutter i trafikksikkerhet og gang- og sykkelveier. Dette er skuffende, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann Sverre Myrli fra Akershus.

Skuffende Høyre/Frp-budsjett

Myrli mener Høyre/Frp legger fram et lite framtidsrettet budsjett.

-          Budsjettet er dårlige nyheter for klima og miljø. Det er et lavt ambisjonsnivå for InterCity-utbyggingen og store uforståelige kutt til gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet og bredbåndsutbygging.

Myrli trekker fram at Arbeiderpartiet ved behandlingen av Nasjonal Transportplan hadde fire satsingsområder. 1) Bredbånd/digital infrastruktur, 2) Kyst/sjøtransport, 3) Sikkerhet i distriktene/fylkesveger/rassikring og 4) Kollektivinvesteringer i storbyområdene. 

 - På alle disse områdene skuffer regjeringen,  sier han.

Myrli som etter fire år i Stortingets transportfraksjon, nylig ble valgt som Arbeiderpartiets fraksjonsleder, er også skuffet over regjeringens veisatsing.

– Regjeringen prioriterer Nye Veier. Til andre vegprosjekter, er det i realiteten kutt - og dårlig til fylkesveger, avslutter han.