Fylkestingskandidat

Hans Thue

Hans Thue

Økonomien må være under kontroll i en kommune. For med god økonomistyring kan en gjøre framtidsrettede og riktige prioriteringer. Vi kan gjøre Nannestad til en enda bedre kommune å bo i. Nannestad blir kåret til en av landets beste kommuner på økonomistyring. Derfor kan vi nå sette i gang store investeringsprosjekter som kommer innbyggerne til gode. Ny helsestasjon, nye lokaler for dagtilbud for psykisk utviklingshemmede, nytt bibliotek, nye demensboliger med heldøgnsomsorg, svømmehall, kulturtorg og opprusting av sentrum, er eksempler på hva som kommer de nærmeste årene om vi fortsatt får sitte ved roret. Vi har hatt en rivende utvikling i antall innbyggere. Nå bærer også samarbeidet med næringslivet frukter, og nye arbeidsplasser blir etablert. Vi får dette til uten eiendomsskatt, fordi vi prioriterer økonomisk styring og samarbeid.