Fylkestingskandidat

Anders Østensen

Er gift og har tre barn, er fra Gjerdrum der jeg har vært ordfører fra 2011 til 2023. Er hobbybonde og arbeidserfaring innen undervisning og arbeid med flyktninger.

Anders Østensen

Etter åtte år som ordfører ser jeg betydningen av god økonomisk styring for å kunne løse alle oppgavene som kommunen har. 

God økonomisk styring gir kommunen et handlingsrom som gjør oss i stand til å øke innsatsen på viktige forebyggende tjenester. Det skal brukes mer ressurser på tidlig innsats for barn og unge. 

Vi vil fortsette å øke våre økonomiske bidrag til frivilligheten, og vi vil fortsette å styrke tjenesteområder som bidrar til bedret folkehelse for innbyggerne. Vi vil også øke innsatsen for å kunne gi våre eldre så god livskvalitet som mulig. Vi har vist hva vi duger til! 

Med fire nye år skal vi fortsette det gode arbeidet.