Oppvekst og utdanning

Arbeiderpartiets politikk

En ung skolegutt går alene på skoleveien. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet skal gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Ingen unge skal falle utenfor. 

Lik rett til utdanning for alle er et grunnleggende prinsipp, fordi en god oppvekst varer hele livet. Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen.

Grunnskolen skal være en forberedelse for både yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn rike og varierte mestringsopplevelser.

Norge trenger både de verdensledende forskningsmiljøene, de sterke profesjonsutdanningene og læresteder som leder an i regional utvikling. Arbeiderpartiet vil bedre studenters og ansattes arbeidsvilkår, redusere midlertidighet og fremme bred rekruttering, bedre likestilling og mangfold innenfor utdanning og forskning.

Våre viktigste satsninger:

1. Barnehage, skole og utdanning

For Arbeiderpartiet er en god offentlig skole og lik rett til utdanning avgjørende for at alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål. Gjennom tidlig innsats vil Arbeiderpartiet investere mer i de yngste barna.

Tidlig innsats starter i barnehagen, og vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling. Skolens oppgave er at alle barn lærer og har det bra. Da trenger vi også flere kvalifiserte lærere. Arbeiderpartiet vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller. Ingen barn skal oppleve å stå utenfor fellesskapet. Alle barn har rett til å gå på sin nærskole.

For å sikre gode barnehager for alle barn vil Arbeiderpartiet:

 • Jobbe for at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere.
 • Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom krav til tilstedeværende leder, vikarbruk, mulighet for kompetanseutvikling for de ansatte og krav om barnehagefaglig kompetanse hos eier.
 • Jobbe for at flest mulig kommuner innfører minimum to barnehageopptak i året.
 • Bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon.
 • Gjøre barnehagen gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen. Inntektstap og merkostnader for denne reformen må kompenseres fra staten.
 • Sikre at barna får sunn og variert mat.
 • Forbedre ordningen med gratis kjernetid i barnehagen, særlig i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.
 • Innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager.

For å sikre tidlig innsats i en skole som ser alle elever vil Arbeiderpartiet:

 • Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti, blant annet ved å opprette innsatsteam med spesialpedagoger og andre fagfolk som skal utgjøre et sterkere lag rundt elever som har behov for det.
 • Bedre overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
 • Innføre gratis SFO, i første omgang for alle førsteklassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn.
 • Evaluere seksårsreformen, og gjennomføre flere prøveprosjekter med mer fleksibel skolestart.
 • Sikre at spesialundervisningen startes opp raskest mulig når behovet oppstår, og at den innrettes slik at elevene i størst mulig grad inkluderes i klassen.
 • Sikre at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har forsvarlig kompetanse og bemanning.
 • Styrke hjem–skole-samarbeidet og sikre gode leksehjelpsordninger, også på ungdomstrinnet.
 • Iverksette tiltak for at gutter skal lykkes bedre i grunnskolen.
 • Tilrettelegge for at faglig sterke elever får de utfordringene de trenger.
Tre skolegutter henger i gangen. Foto: Øivind Haug

2. En mer praktisk skole

Arbeiderpartiet mener grunnskolen skal gi en bred grunnopplæring til barn og unge, både for de praktiske talentene og de mer teoretisk anlagte. Grunnskolen skal være en forberedelse for både yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn rike og varierte mestringsopplevelser.

Arbeiderpartiet vil:

 • Innføre «praktiske ferdigheter» som en sjette grunnleggende ferdighet, fordi praktiske ferdigheter er kunnskap som er viktig og verdifull i seg selv, der elevene skal skape, utforske, utvikle kreativitet, innovasjon, problemløsning, og kritisk tenking.
 • Øke bruken av praktisk læring i alle fag, og vurdere hvordan praktisk læring kan fremmes og vektlegges i kompetansemål, vurdering og eksamensformer.
 • Styrke praktisk læring i teoritunge fag ved å lage en nasjonal strategi som sørger for at det utvikles og deles innovativ og engasjerende metodikk, særlig i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
 • Legge til rette for at alle skoler har tilgang til verksted, skaperverksted, sløydsal, og tilsvarende læringsarenaer gjennom et spleiselag mellom stat og kommune, og begynne med ungdomsskolene.
En gruppe elever sitter samlet rundt læreren som forklarer og veileder dem gjennom oppgaver. Foto: Øivind Haug

3. Flere kvalifiserte lærere med bedre tid og tillit

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort, og vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere. Dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev, er forutsetningen for en god skole. Arbeiderpartiet vil innføre en tillitsreform som fjerner unødvendig rapportering og byråkrati for de ansatte og gir dem mer tid til læring og oppfølging av elevene.

Arbeiderpartiet vil:

 • Sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere og beholde minstenormen for lærertetthet.
 • Beholde kompetansekravene, men fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014.
 • Øke andelen kvalifiserte lærere og investere i økt kompetanse blant annet ved å gjennomføre et kompetanseløft for de som underviser i skolen og mangler formalkompetanse.
 • Utvikle et eget program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket.
 • Avbyråkratisere skolen ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon.
 • Gjennomgå grunnskolens kvalitetsvurderingssystem (NKVS) sammen med partene i skolen, med mål om å redusere bruken av tester og prøver og sikre at styringen fremmer mer og bedre læring i skolen.
 • Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen.
 • Prøve ut flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene, for eksempel intervjuer.
 • Styrke kvaliteten i lærerutdanningene og øke studieintensiteten ved å heve pedagogikkandelen, øke antall praksisdager og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid.
Ung mann med hjelm

4. Et løft for fagarbeidere og fagskolene

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. For mange yrkesfagelever får ikke læreplass og for få gjennomfører med fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke lærlingeordningen, gi yrkesfagopplæringen bedre vilkår og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst.

Fagskolene skal gi solid høyere yrkesfaglig utdanning og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Arbeiderpartiet vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle i den livslange læringen og jobbe for et tett samarbeid mellom fagskolene og partene i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet vil:

 • Innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Dette skal se gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet med vekt på (1) bedre oppfølging av ungdom i overgangen fra skole til læretid, (2) at antallet elevplasser på yrkesfag samsvarer med mulighetene for læreplass, (3) at innføringen av læreplassgaranti påbegynnes innen fag der offentlige arbeidsplasser har høy andel av læreplassene, og (4) at å være lærebedrift blir mer attraktivt blant annet gjennom styrkede krav til seriøsitet og bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud.
 • Gi skolen ansvaret for å følge opp lærlinger det første året av læretiden, og sammen med lærling og arbeidsgiver differensiere oppfølging og varighet etter behov.
 • Etablere et nasjonale senter for yrkesfag.
 • Gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.
 • Gjennomgå dimensjoneringen av og finansieringen i fagskolesektoren for å sikre at utdanningstilbudene er tilgjengelige, relevante og har god kvalitet.
 • Legge til rette for flere bransjeprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud som tar i bruk fagskolenes kapasitet og kompetanse.
 • Jobbe for flere desentraliserte fagskoletilbud som kan kombineres med jobb.
 • Legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv.
 • Styrke stipendordningen.
Bilde i fugleperspektiv av studenter som sitter og arbeider. Foto: Øivind Haug

5. Et løft for kunnskap og mer desentralisert utdanning

Arbeidslivet vil fremover ha behov for et mer tilpasset og mangfoldig etter- og videreutdanningstilbud. Ap vil tette hullene i utdannings-Norge, og lansere en storsatsing på lokale utdanningssentre over hele landet som skal gjøre livslang læring mulig der folk bor ved å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og utdanning av flere lærere og sykepleiere, på steder som ikke er dekket av de etablerte utdanningsinstitusjonene.

Arbeiderpartiet vil:

 • Trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet.
 • Styrke studienes arbeidslivsrelevans, og ivareta humaniora, samfunnsvitenskap og andre fagfelts egenart og selvstendige bidrag til et mangfoldig og kulturelt kompetent samfunn.
 • Lansere en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet, med statlig finansiering og som hovedregel er eid av fylkene eller det inngås partnerskapsavtaler med allerede etablerte studiesentre. Utdanningssentrene skal få et utvidet og særlig ansvar for å tilby utdanning til folk der de bor, basert på lokale kompetansebehov.
 • Sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes og følges opp av utdanningsinstitusjonene gjennom oppdragsbrev og utviklingsavtalene.
 • Legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet på universiteter, høyskoler og fagskoler, og prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.
 • Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfagene som sykepleie- og lærerutdanning.
 • Stille tydelige nasjonale krav til universiteter og høyskoler om regional tilstedeværelse for å styrke det desentraliserte tilbudet, og endre finansieringssystemet slik at det gir bedre uttelling å satse på kortere studietilbud som etter- og videreutdanning.
 • Styrke studiesentrene som regionale samlingspunkter for desentralisert utdanning sammen med universitetene og høgskolene.
 • Styrke ordningen med Senter for fremragende utdanning (SFU), og utvide denne og andre ordninger som stimulerer til god utdanningskvalitet.
 • Innføre en tillitsreform for universitets- og høgskolesektoren.
 • Videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken og legge frem en strategi for at forskning og utvikling i næringslivet utgjør to prosent av BNP innen 2030.

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Oppvekst og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker