Klima

Arbeiderpartiets politikk

Grantre ved lite vann omkranset av skog

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber på en rettferdig måte. I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige. Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi.

Natur- og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk.

Våre viktigste saker:

1. Klima skal være rammen

Arbeiderpartiet legger Norges klimamål til grunn. De skal nås. Vi vil ta ansvar for å gjøre samfunnet vårt og økonomien vår bærekraftig, slik at vi oppfyller vår del av kontrakten med kommende generasjoner. Vi vil bygge på FNs bærekraftsmål og ta hensyn til sosial, økonomisk, geografisk og miljømessig bærekraft i våre beslutninger. Vi skal bidra til store utslippskutt i andre land, samtidig som vi oppfyller våre egne klimamål. Vi skal sørge for fremtidig verdiskaping og inntekter til fellesskapet. Vi skal utvikle eksisterende arbeidsplasser og skape nye, trygge jobber, og veien dit må være rettferdig, inkluderende og forståelig for alle som berøres.

Arbeiderpartiet vil:

 • Kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, som en del av våre forsterkede mål under Parisavtalen. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien og alle sektorer og klimagasser. Norge skal oppfylle denne forpliktelsen i samarbeid med EU i tråd med klimaavtalen mellom Norge, EU og Island. I 2050 skal Norge være karbonnøytralt.
 • Øke CO2-avgiften frem mot 2030 slik at Norges klimamål nås. Økningen skal skje gradvis. Effekten på bensin og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.
 • Innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og -næring i Norge. Målene skal utvikles i samarbeid med berørte næringer og følge det felles klassifiseringssystemet som nå utvikles i Europa. Det skal etableres et system for jevnlig og forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst, havvind, hydrogen, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart, blant annet gjennom å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Starte fullskala prosjekter for karbonfangst- og lagring både i sementproduksjonen i Brevik og i avfallsforbrenningen på Klemetsrud. Staten skal i tillegg medfinansiere et transportanlegg med skip og lagringsanlegg i Øygarden og brønner i Nordsjøen.
 • Skjerpe kravene til avfallshåndtering, slik at avfallet sorteres, videreforedles og brukes på nytt som råstoff.
 • Legge til rette for bedre og flere innsamlingsordninger, mottaksanlegg og gjenvinningsanlegg for plast, og sørge for at all emballasje i bruk i Norge er egnet for gjenbruk eller resirkulering senest innen 2030.
 • Satse på næringsutvikling knyttet til klimavennlig transport på områder som tungtransport og skipsfart.
 • Satse på grønn næringsutvikling som sikrer bærekraftig utvikling, utslippskutt og mindre naturavtrykk i alle våre primærnæringer.
 • Vurdere krav om at selskaper måler og er åpne om klima -og miljøfotavtrykket og relaterte risikovurderinger, minst på linje med eksisterende krav i EU.
 • At Norge bruker EØS-avtalen til tett oppfølging av EUs Green New Deal.

2. Kutte utslipp og ta vare på naturen der vi bor.

Strand, skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Retten til naturopplevelser og natur er en grunnleggende rettighet i landet vårt, likevel ser vi at den utfordres. Strandsonen bygges ut, og viktige frilufts- og naturområder bygges ned. Det skal være enklest mulig å ta vare på naturen, og kutte utslipp i lokalmiljøet.

Arbeiderpartiet vil:

 • Grunnlovsfeste allemannsretten og styrke den gjennom lovverk, oppkjøp og reguleringer.
 • Utvikle klimabudsjett i kommunene slik at de kan sette seg konkrete og forpliktende klimamål og utvikle bedre ordninger for å rapportere utslipp.
 • Gi hensynet til natur og klima større vekt i plan og bygningsloven.
 • Arbeide for mekanismer som gjør at utbygger som bygger ned skog, jord eller annen natur, skal kompensere for det ved å restaurere natur andre steder gjennom et såkalt naturbidrag.
 • Styrke kommunenes rolle og kompetanse i natur- og klimaarbeidet, med særlig vekt på bærekraftig arealforvaltning.
 • Sikre at grøntområder er lett tilgjengelige for alle i tettbygde områder.
 • Satse på gang- og sykkeltiltak.
 • Sørge for flere bildelingsløsninger og gjøre biloppstillingsplasser for bildeling tilgjengelige nær knutepunkter og i nye større bolig- og næringsprosjekter.

3. Natur: Ta vare på naturen for fremtidens velferd

Vi må sikre vekst og velferd i fremtiden uten å ødelegge naturen. Naturen er selve grunnlaget for velferden vår.

En økonomi i balanse er avhengig av en natur i balanse. Arbeiderpartiet vil stanse tapet av natur. Vi kan bygge smartere, planlegge bedre og ta klokere valg for å bevare den mest sårbare naturen.

Norge skal ha både levedyktige rovviltstammer og trygge områder for beite. Denne todelte målsetningen er grunnlaget for vår politikk, og regelverk og forvaltning skal støtte opp under den.

Arbeiderpartiet vil:

 • Gjennomføre en utredning av naturrisiko for norsk økonomi etter modell fra Klimarisikoutvalget.
 • Etablere «Naturkur» etter modell av «Klimakur», for å bidra til at Norge opprettholder et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand.
 • Utarbeide en nasjonal plan for å opprettholde og restaurere natur i tråd med internasjonale forpliktelser.
 • Utrede hvordan norske statlig eide selskaper skal redusere naturrisiko for sin virksomhet, i tråd med FNs bærekraftsmål.
 • Utrede hvordan vi gjennom norsk lovverk kan sørge for at norske selskaper i utlandet ikke bidrar til alvorlige skader på miljøet.
 • Intensivere arbeidet med å redde truede norske arter og naturtyper.
 • Videreføre den todelte målsetningen om å både ha levedyktige rovviltstammer og et aktivt beitebruk.
 • Sikre en bærekraftig rovviltbestand i tråd med Stortingets forlik, naturmangfoldloven og våre internasjonale forpliktelser.
 • Ha en tydelig og konsekvent soneforvaltning og et effektivt regime for uttak av rovvilt når det ikke truer bestandens overlevelse. Det skal også være aktiv forvaltning av rovdyr i rovdyrprioriterte områder når bestandsmål er oppfylt.
 • At fellesskapet ved rovdyrskade tar ansvar for å kompensere eiere av beitedyr.

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Klima?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker