Helse og omsorg

Arbeiderpartiets politikk

To helsearbeidere står samlet over, og diskuterer, sykehusjournaler. Foto: Øivind Haug

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste forsvaret mot økte forskjeller. Vi skal ha en helsetjeneste i verdensklasse der fagfolkene står i front, en tjeneste som vil satse mer på forebygging, som lytter til pasientene, og som er tilgjengelig for alle uansett hvem de er, og hvor de bor. Det er et felles ansvar å forhindre at koronapandemien fører til langvarige helseutfordringer for mennesker og grupper i samfunnet vårt.

I helse og omsorgspolitikken vil Arbeiderpartiet prioritere:

 • Et likeverdig helsetilbud over hele landet, basert på behov og ikke på den enkeltes betalingsevne.
 • En folkehelsepolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller.
 • Å sørge for nok folk på jobb, i faste og hele stillinger, med muligheter for praksis og videreutdanning i hele helsetjenesten.
 • En kommunehelsetjeneste som er nær, oppdatert og forberedt på en befolkning i endring.
 • Økt kapasitet i sykehusene og reduksjon i bruken av markedsmodeller, til fordel for mer tillit til helsepersonell, mer medvirkning for pasienter og bedre samarbeid på tvers i helsesektoren.
 • Sterkere nasjonal helseberedskap, særlig legemiddeltilgang, akuttmedisin og kritisk helsepersonell, i hele landet.
 • Styrking og prioritering av psykisk helsehjelp og rus, med både akuttilbud og lavterskeltjenester.
 • En eldreomsorg som gir mer frihet og trygghet, innenfor en offentlig ramme.
 • En gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsen.
 • Å unngå å øke egenandelene i helse utover prisvekst.

1. Bedre kvalitet og kapasitet i sykehus i hele landet

I en sterk, offentlig og solidarisk helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og den ressursen vi må ta best vare på. Fagfolk må få tilgang til oppdatert teknologi og mulighet til kompetanseutvikling, slik at de alltid kan ligge i front i faget. Flere eldre gir større behov for flere ulike behandlingsplasser ved norske sykehus. Vi må bygge store nok bygg med rom til behandling og pleie, som også er gode arbeidsplasser for de som jobber der.

Arbeiderpartiet vil:

 • Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.
 • Satse på sterke lokalsykehus i hele landet.
 • Korte ned helsekøer ved å styrke tilbudet der køene er lange.
 • Øke utrednings- og behandlingskapasiteten i poliklinikker på ettermiddager og kvelder.
 • Sørge for at avtalespesialister er et reelt tilbud for alle uansett hvor de bor.

2. Folkehelse – fellesskapets ansvar

God helse skapes der folk lever, bor og arbeider. Vi må sørge for at alle samfunnssektorer er med på å forebygge og investere i god folkehelse. Et godt folkehelsearbeid er helsefremmende og kan motvirke fremvekst av kroniske sykdommer i befolkningen. Forebyggende helsearbeid kan også hindre at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller vil i seg selv fremme den norske folkehelsen.

Arbeiderpartiet vil:

 • Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen.
 • Legge til rette for gang- og sykkelveier og lett tilgjengelige og rimelige offentlige transportmidler ved daglig kommunikasjon for alle.
 • Innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv.
 • At folkehelse settes på dagsorden i skolen, og at vi sikrer at barn får kunnskap om fysisk og psykisk helse i skolen.
 • Gjennomgå og vurdere innstramminger i lovverket for regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.
 • Føre en restriktiv alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.
 • Reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene.
 • Avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.
 • Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
 • Gjennomføre en tannhelsereform, med gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, der vi prioriterer unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

3. Rus og psykisk helse – tidlig innsats, kort vei til hjelp og sterkere ettervern.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. For mennesker med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er, om det er på skolen, på et sykehjem eller på en arbeidsplass. Arbeiderpartiet mener psykisk helsevern og rusomsorg trenger et forpliktende løft, både når det gjelder tidlig innsats, behandling og ettervern.

For å sikre hjelp i hjemkommunen til mennesker med psykisk helseplager vil Arbeiderpartiet:

 • Sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner.
 • Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
 • Forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå.
 • Styrke samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og kommunen for å fange opp mennesker som får avslag eller blir satt på venteliste i psykisk helsevern, og sørge for at disse blir ivaretatt i kommunen.

For å styrke spesialisert psykisk helsevern vil Arbeiderpartiet:

 • Plassere spesialister i front, slik at erfarne spesialister er med på å vurdere henvisninger, og prøve ut løsninger der alle henviste får muligheten til en vurderingssamtale.
 • Lage en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helse og få ned behandlingskøene, slik at alle som har behov for akutt hjelp, får det.
 • Stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern og øke plassene der det er nødvendig, etter en grundig gjennomgang av dagens tilbud.
 • Satse på desentralisert psykisk helsevern slik at det er kort vei til spesialister for folk i hele landet.

For en få mer sosialdemokratisk ruspolitikk vil Arbeiderpartiet:

 • Opprettholde et forbud mot narkotika.
 • Sikre en bedre livssituasjon og redusert stigma for personer med tung rusavhengighet gjennom en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige.
 • Evaluere bruken av ungdomskontrakter, ha en hovedregel om påtaleunnlatelse som reaksjon i møte med ungdom og første gangs forseelser og begrense hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet.
 • Øke ressursene til politiets innsats mot narkotikasalg og -kriminalitet.
 • Gjøre det trygt å søke helsehjelp.
 • Gi kommunene økonomi og ressurser slik at de kan tilby helse- og sosialfaglige oppfølgingssamtaler, kartlegge rusbruk og samhandle med spesialisthelsetjenesten om videre helsehjelp og behandlingstilbud.

4. Hjelp som er der når du trenger det, uansett hvor du bor

Folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de trenger den og Arbeiderpartiet vil derfor satse tungt på akuttmedisin og distriktsmedisin. Både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsku om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å styrke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen.

Arbeiderpartiet vil:

 • Forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene.
 • Avklare ansvarsforholdet mellom ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten, og kompensere kommunene for merbelastning ved bruk av brann- og redningstjenesten, der de må stille opp innen ambulansetjenestens ansvarsområde.
 • Gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansen og utrede mulige modeller for samarbeid med ideell sektor.
 • Øke bruken av lokalmedisinske sentre og helsehus og sørge for at disse blir tilført flere spesialisttjenester.
 • Lage rekrutteringsordninger for helsepersonell i distriktskommuner.
 • Sørge for at det tilbys desentralisert utdanning i relevante og kritiske helseyrker.
 • Styrke bemanning på fødeavdelingene med mål om én-til-énoppfølging fra jordmor.
 • Styrke jordmorstyrte fødestuer, og innføre en nasjonal ordning som sikrer at alle jordmødre i distriktskommuner får full stilling.
 • Sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset.
 • Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Eldre: sjef i eget liv

Arbeiderpartiet vil sikre alle en god alderdom, men eldre er ulike, og alderdommen har ulike faser. Derfor vil legge til rette for seniorer i arbeidslivet, for aktivitet og frihetsteknologi, for en aldersvennlig boligsektor og helhetlige hjemmetjenester, i tillegg til at vi vil sørge for god pleie og omsorg når behovet melder seg.

Arbeiderpartiet vil:

 • Stimulere til at flere eldre står i arbeid.
 • Ha en storsatsing på livslang læring.
 • Sikre en god pensjon, og at den kan kombineres med å være i arbeid.
 • Gjeninnføre «Den kulturelle spaserstokken», med kulturtilbud rettet særlig mot eldre.
 • Sørge for gode transportordninger som gir eldre mobilitet i hverdagen, som «de rosa bussene» i Oslo.
 • Redusere barrierer for deltakelse på ulike samfunnsarenaer og i lokalsamfunnet, slik at pensjonistenes erfaring, kompetanse og ressurser kan komme til nytte også i arbeidslivet.
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige for å utløse frivillighetsressurser, blant annet frivilligsentraler.
 • Ha en hjemmetjenestereform for å gjøre det best mulig å bo hjemme så lenge man kan og ønsker det.
 • Sette krav til at kommunale tilbud henger sammen og innrettes på en slik måte at eldre får mer frihet i bruk av offentlig tjenester, knyttet til hvor de vil reise med offentlig transport, hva slags mat de ønsker, og når og hvordan de mottar hjemmetjenester.
 • Motvirke ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre, både for hjemmeboende og de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.

For å sikre kvalitet i eldreomsorgen vil Arbeiderpartiet:

 • Gjennomføre en tillitsreform, der ansvaret for eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten ivaretas av mindre, faste team, der brukerne får påvirke tilbudet mer, og der eldreomsorgen styres etter kvalitetskrav istedenfor stoppeklokke.
 • Tilby alle eldre over 75 år et hjemmebesøk fra kommunehelsetjenesten.
 • Sørge for å opprette egne tverrfaglige team til å følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene, og lære av de kommunene som har gode løsninger.
 • Ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren.
 • Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.
 • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.
 • Sikre kompetanse på mat og ernæring ved norske sykehjem, tilrettelegge for å fremme næringsrik mat i og utenfor institusjonene og stimulere til ordninger med måltidsvenner.

For å forebygge demens og hjelpe mennesker med demens vil Arbeiderpartiet:

 • Ha lavterskeltjenester for mennesker med demens, blant annet gjennom å øke bruken av demenskoordinatorer, innføre demensskoler for eldre og deres pårørende og gjeninnføre tilskuddsordningen for dagtilbud for demenssyke.
 • Investere i tidlig diagnostisering, slik at folk får behandling tidligere.
 • Investere i demensvennlig velferdsteknologi.

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker