Arbeid

Arbeiderpartiets politikk

En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Trygt arbeid til alle, trygge jobber og en lønn det går an å leve av, er avgjørende for den enkeltes frihet og for fellesskapet. Arbeid til alle er derfor vår viktigste prioritering.

Vår evne til å finansiere det norske velferdssystemet avhenger av hvor godt vi lykkes med å skape nye arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet i årene som kommer.

Sammen med en sterk fagbevegelse vil vi bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe på heltid i faste stillinger, og satse på livslang læring og kompetanse.

Våre viktigste satsninger:

1. Arbeid til alle er jobb nummer én – aktiv næringspolitikk

Vi er rike på naturressurser, på fisk, skog, hav, mineraler og ren energi, og vi har verdens beste arbeidere. Vi vil at bedriftene igjen skal møte en aktiv stat som bidrar mer – og som krever mer tilbake. Vi trenger en stat som trår til med kapital, støtter ny teknologi og bruker eierskap og offentlige innkjøp til å skape arbeidsplasser og nå viktige samfunnsmål.

Arbeiderpartiet vil:

 • Sikre norske bedrifter gode og forutsigbare rammebetingelser ved å holde orden i norsk økonomi, føre en ansvarlig skattepolitikk og stå opp for EØS-avtalen.
 • Øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Målet skal eies av partene i arbeidslivet og nås blant annet gjennom blant annet bransjevise avtaler mellom næringsliv, fagbevegelse og myndigheter som forplikter til å satse der eksportpotensialet er størst.
 • Beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre at fellesskapet eier naturressurser, infrastruktur, felles data og bedrifter som er kritiske for å bevare kompetanse i Norge.
 • Åpne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper der det er av stor strategisk interesse for Norge.
 • Utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i lederlønninger.
 • Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og gruvedrift.
 • Øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.
 • Ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II og heller gå inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.
 • Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.
 • Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling, tar bedre hensyn til klima og natur, og gir bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten.
 • Gi vanlige folk i Norge bedre økonomi gjennom en mer omfordelende inntektsskatt.
Oversiktsbilde av en forelesning. Foto: Øivind Haug

2. Kompetanse i arbeidslivet: Storsatsing på livslang læring

Grunnlaget for velferden og velstanden i Norge er en høyt kompetent arbeidsstyrke og at vi løser de store oppgavene i fellesskap. Kravene til kunnskap og formell kompetanse vil bare bli større i årene som kommer. Et arbeids- og samfunnsliv i rask endring krever tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet.

Kompetansetiltak må møte både de ansattes og virksomhetenes behov, og derfor er det avgjørende at politikken gjennomføres i tett dialog med partene i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet vil:

 • Legge frem en langtidsplan for livslang læring.
 • Opprette et nasjonalt kompetansefond som skal finansiere kompetansetiltak i regi av virksomhetene og partene i arbeidslivet.
 • At retten til etter- og videreutdanning organiseres gjennom et trepartssamarbeid der (1) det utvikles tilbud som er tilpasset arbeidslivet, og som kan kombineres med det å stå i jobb, (2) arbeidsgivere og arbeidstakere stimuleres til å se kompetansetiltak som en naturlig del av jobben, og (3) arbeidstakere opparbeider en rett til å ta etter- og videreutdanning.
 • Sikre bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av kompetansetiltak ved arbeidsavklaring, slik at flere kommer tilbake i arbeid.
 • Gi videregående skole, fagskolene og høgskoler og universitet en større rolle i livslang læring ved at de får økt ansvar for opplæring og utdanning av voksne basert på kompetansebehov hos lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv.
 • Gjøre det enklere å ta relevant etter- og videreutdanning.
En renholdsarbeider står og vasker en gang. Foto: Øivind Haug

3. Et tryggere og mer organisert arbeidsliv og kamp mot arbeidslivskriminalitet

Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet. Faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen i norsk arbeidsliv. Lovverket som regulerer arbeidslivet, skal følge utviklingen i samfunnet.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp og forsikre oss om at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder. Det skal bli lettere for personer som lever på trygd, å kombinere trygd med arbeid, og det skal være mulig å fullføre videregående skole mens du mottar velferdsytelser.

Arbeiderpartiet vil:

 • Fjerne adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljølovens §14-9 F.
 • Begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.
 • Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.
 • Doble fagforeningsfradraget.
 • Sørge for at partene i arbeidslivet er representert i alle relevante regjeringsutvalg.
 • Tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret i arbeidsmiljøloven slik at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver.
 • Sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
 • Etablere Norgesmodellen – nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, for å sikre et seriøst arbeidsliv, der det blant annet stilles krav om tariffavtale.
 • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.
 • Styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området og etablere flere sentre mot arbeidslivskriminalitet (A-krim) og støtte lokale initiativ for et seriøst arbeidsliv.
 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi det betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.
 • Endre reglene for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige samfunnsmål som bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, innovasjon og lokale ringvirkninger. Det skal gjøres enklere for små bedrifter å delta i anbud.
Portrettbilde av en ungdomsskoleelev. Foto: Øivind Haug

4. Inkludere flere i arbeidslivet og få flere unge i jobb

Det er særlig viktig å få unge mennesker som i dag mottar passive trygdeytelser, over i aktivitet. Det skal bli lettere for personer som lever på trygd, å kombinere trygd med arbeid, og det skal være mulig å fullføre videregående skole mens du mottar velferdsytelser.

Arbeiderpartiet vil:

 • Hindre at stadig flere ungdom og unge voksne faller på utsiden av skole og arbeid.
 • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd slik at de som kan jobb.
 • Sikre at personer ikke faller ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger fordi de ikke er avklart innen AAPperioden er utløpt.
 • Sørge for at alle unge under 30 år får en garanti som sikrer at de er i jobb, under utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en periode på to måneder.
 • Sikre at lengden på ordningen for arbeidsavklaringspenger (AAP) gir reell mulighet for avklaring, og sørge for at nivået på ytelsene er slik at mottakerne kan bruke kreftene på å komme inn i arbeidslivet.
 • Innføre en rett til å kombinere utdanning og dagpenger for dagpengemottakere over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring eller grunnskole.
 • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen.
 • Gjeninnføre feriepengetillegg på dagpenger.
Portrettbilde av en smilende lege. Foto: Øivind Haug

5. Tillitsreform i offentlig sektor

Vårt velferdssamfunn, med en stor og sterk offentlig sektor, må tilby brede velferdsordninger som treffer flest mulig på best mulig måte. Arbeiderpartiet vil styre offentlig sektor basert på norske, sosialdemokratiske verdier som tillit, åpenhet og samarbeid. Vi får bedre tjenester og tettere kontakt mellom brukere og ansatte dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte brukernes behov.

Økende lønnsforskjeller undergraver tilliten og samholdet som vår samfunnsmodell hviler på. Lederlønnsutviklingen har en særlig negativ effekt og skaper inntrykk av at en elite på toppen stikker fra, mens andre regler gjelder for vanlige folk. Lederlønnsgaloppen må derfor stanses. Det krever sterkere virkemidler enn i dag.

Arbeiderpartiet vil:

 • Gjøre tillitsreform til en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021. Reformen skal involvere og forplikte alle deler av offentlig sektor.
 • Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller–utfører-modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet.
 • Ta brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område.
 • Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene. Partssamarbeid skal bli en viktig del av jobben til offentlige ledere på alle nivåer i offentlig sektor.
 • Bidra til å få på plass lederutdanninger i offentlig sektor basert på den norske arbeidslivsmodellen.
 • Sette ned en lederlønnskommisjon med deltakelse fra partene i arbeidslivet og følge opp konklusjonene med politiske grep for å redusere lønnsforskjellene i Norge.
 • Fryse lønnen til statsminister, statsråder og stortingsrepresentanter frem til lederlønnskommisjonen har lagt frem sine konklusjoner.

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker